• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

งานวางแผนและงบประมาณ

Download : ตารางการปฏิบัติงานประจำปี 63

Download : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการงบ 2563
Download : แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าวัสดุ (สผ.1) 
Download : แบบฟอร์มบันทึกขอใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินอื่นๆ ปี 2565
Download : แบบฟอร์มทะเบียนผลผลิต (สผ.3)
Download : แบบฟอร์มรายงานวิชาทฤษฎี - ปฏิบัติที่ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้ 
Download : แบบรายงานฝึก (สผ.2)
Download : แบบส่งเงินผลผลิต
Download : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา 2562-2566
แผนปฏิบัติราชการ
Download : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
Download : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
Download : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
Download : แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานประจำปี
 Download : รายงานประจำปี 2561
 Download : รายงานประจำปี 2562
 Download : รายงานประจำปี 2563