• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

แบบฟอร์มงานบุคลากร

 

 Download :

แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตเซ็นชื่อ  New

 Download : แบบฟอร์มใบลาป่วย-กิจ New
 Download :    แบบฟอร์มเปลี่ยนเวร/ตรวจเวร New
 Download : แบบฟอร์มยกเลิกวันลา New
 Download : แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน New
 Download : แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ  New
 Download : ใบลาออก New
 Download : แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรในครอบครัว ในระบบกรมบัญชีกลาง New
 Download : คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 Download : คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่/ลูกจ้างประจำส่วนราชการ
 Download : คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่/ข้าราชการ
 Download : ใบลาผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
 Download : แบบฟอร์กรอกรายละเอียดการเดินทางไปราชการ 
 Download : บบแจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ
 Download : ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว - ครูพิเศษ