• 195.jpg
  • 295.jpg
  • ban9.jpg

แบบฟอร์มงานพัสดุ

 

 ดาวน์โหลด :   ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 ดาวน์โหลด :     ใบเสนอราคาแบบสั้น   
 ดาวน์โหลด :  ใบเสนอราคาแบบยาว
 ดาวน์โหลด :     แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง