• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

แบบประกันคุณภาพ

 

Download :  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา2561
Download : การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
Download : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ระบบออนไลน์)
Download : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา
Download : เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสี่)
Download : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ด้านการอาชีวศึกษา
Download :  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561 
Download : รายงานการประเมินตนเอง วอศ.ภก ประจำปีการศึกษา 2560
Download : คู่มือ SSR รายบุคคล มาตรฐาน พ.ศ.2559 
Download :  คู่มือ SAR ระดับแผนกวิชา มาตรฐาน พ.ศ.2559
Download : บทสรุปผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559