• 0001 (2).jpg
  • 123 (1).jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

เผยแพร่งานวิจัย◄
   ➤ ปี 2561
Download: ผลิตภัณฑ์พานพุ่มกาบปูเล (แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์)
Download:

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นายสุคนธ์ แก้วแท้)

Download:

บทคัดย่อ ผลงานโครงกรวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา แผนนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปวส.

Download:

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 2204-2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Download:

ลูกกลิ้งเผื่อตะเข็บ

   ➤ ปี 2562
Download: น้ำยาปรับผ้าต้นกระสัง
Download: ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมจากสมุนไพรธรรมชาติ
Download: ผ้าพิมพ์ลายจากแม่พิมพ์กระดาษ
Download: ผ้าอัดเส้นใย
Download: มาลัยจากดอกไม้ไหว
   ➤ ปี 2563
เอกสารทางวิชาการ◄
Download: คู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมถรรนะ
Download: คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา