• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

เอกสารทางวิชาการ

 - คู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมถรรนะ
 - คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

เผยแพร่งานวิจัย

 - ผลิตภัณฑ์พานพุ่มกาบปูเล (แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์)
 - รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นายสุคนธ์ แก้วแท้) 
 - บทคัดย่อ ผลงานโครงกรวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา แผนนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปวส. 
 - รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายละเอียดอื่นๆ การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560 
  
 1 ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ของ สอศ.
   2 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทต่าง ๆ
   3 แบบคุณลักษณ์ สิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทต่างๆ 
   4 แบบเสนอโครงการวิจัย ว.สอศ.2 ประจำปีการศึกษา 2560
   
5 แบบรายงานการวิจัย ว.สอศ.3 ประจำปีการศึกษา 2560
   6 แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิาฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560