•  994x348 1.jpg

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Facebook     Website

c7

นางพรชนก  เฮงประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c1-1

นางสาวเพ็ญศรี  กะฐินทิพย์
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c2

นางลักขณา  สุดกระโทก
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c5

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  นิสสัยดี
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c9

นายบุญฤทธิ์  หนูปลอด
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c4

นางสาวสาวิณี  บุญผลึก
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

c8

นางสาวศิรินทรา  เสือพิทักษ์
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 images

นายเนติธร  พุฒซ้อน
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ