• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

แผนกวิชาการโรงแรม

Facebook     Website

hot7

 นางสาวกุลริศา  ตรีโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

hot1

นางฉวีวรรณ  ชัยเพชร
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

hot3

 นายโสภณ  หมานมิเละ
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

hot12

นางสาวกันยาวีร์  ชื่นเจริญวงศ์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

hot5

นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

hot4

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

hot9

นายไตรภพ  ธรรมกุล
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

hot10

นายปรเมศ  สุวรรณจำรูญ
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

 hot13

นางพัชนี  บุญสัตย์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม