• 0001 (2).jpg
  • 123 (1).jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาศิลปกรรม

Facebook     Website

art1

นายวีรวัฒน์  อังศุเลิศ
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม

art2

นางสาวรจนา  เหล่อขะย่อน
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม

art4

นายอนุสรณ์  ผิวผ่อง
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม

art3

นายไชยพงศ์  สุวรรณ์
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม

art5

นายวรปรัชญ์  ปะถานะ
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม

art9

นางสาวพรณัฐชา  รักษารักษ์
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม